บรรยากาศทั่วไปในโรงเรียน
จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บ
ห้องภาพกิจกรรมชาวช้างน้อย
กิจกรรมวันแม่ แห่งชาติ 2556
กิจกรรม Workshop Phonics
กิจกรรมการแสดงวันปิดภาคเรียนที่ 1 ปี 2555
ภาพบรรยากาศห้องเรียนเพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ใน Project โครงการต่าง ๆ
กิจกรรมบริจากของใช้ให้
ผู้ประสบภัยน้ำท่วม
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
และ จังหวัดอ่างทอง
ภาพบรรยากาศกิจกรรม
วันพ่อแห่งชาติ
ช้างน้อยร่วมใจ เทิดไท้องค์ราชัน พ.ศ.2555
กิจกรรมวันไหว้ครูปี 2556
ภาพบรรยากาศกิจกรรม
วันแม่แห่งชาติปี 2556
กิจกรรมตักบาตรเปิดเทอม
ปี 2555
กิจกรรมทัศนศึกษา ละครเล็ก บ้านศิลปิน
กิจกรรมแสดงโขนที่โรงเรียน เป็นส่วนหนึ่งของโครงการส่งเสริมสุนทีรยภาพ ปี 2555
ภาพกิจกรรมอบรมพัฒนาครู
ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2556
ภาพกิจกรรมการเรียนการสอน ภาคเรียนที่ 1 ปี 2556 ลงwebsite facebook
โครงงานผีเสื้อ ห้องช้างเผือก
โครงงานผีเสื้อ
ห้องเอรวัณ
โครงงานปลูกข้าว
ห้องเอรวัณ
ภาพกิจกรรมโครงงานกล้วยและหอยทาก
ห้องมาตงค์ อนุบาล 2
ภาพกิจกรรมโครงงานปู ห้องกุญชร อนุบาล 1
ภาพกิจกรรมประจำปีการศึกษา 2555 - 2556
ภาพกิจกรรมสอน
อวัยะวองหนู
ห้องไอยรา 1